Classes del tema 6: els Animals DESCENDÈNCIA

La reproducció és el mecanisme a partir del qual els animals tenen descendència i són capaços de conquerir nous espais tot ampliant les seves poblacions. En aquest tema estudiarem la reproducció asexual com a mecanisme de clonació propi dels animals més primitius i la reproducció sexual, molt més evolucionada i diversa. Entendrem els mecanismes dels ovípars, vivípars i ovovivípars...

  • CONTINGUTS DE LA DESCENDÈNCIA:

    o La reproducció asexual com a mecanisme de clonació

    o La partenogènesi: elecció del sexe de la descendència

    o La reproducció sexual com a font de variabilitat
    o La fecundació interna i la conquesta dels continents... Més