Classes del tema 6: els Animals LA NUTRICIÓ

El cos humà com organisme heteròtrof que és necessita aconseguir matèria orgànica i inorgànica del medi, les anomenades biomolècules. Estudiarem doncs la digestió com a procés d'entrada d'aliments i la respiració com a font d'oxigen per cremar-los. Valorarem la funció distribuïdora de la sang, tot fent possible el repartiment nutritiu a totes les cèl·lules i la recollida selectiva de deixalles i la seva excreció...

  • CONTINGUTS DE LA NUTRICIÓ:

    o Els òrgans que intervenen en la digestió dels aliments i la seva absorció

    o La respiració alveolar i la ventilació pulmonar

    o El cicle cardíac i la xarxa de vasos sanguinis
    o Mecanismes d'excreció del cos humà... Més