Classes del tema 6: els Animals LA TAXONOMIA

La taxonomia és la ciència que s'encarrega de classificar els éssers vius. En aquest tema estudiarem la diversitat de plantes que trobem dins el regne vegetal. A partir de l'arbre filogènètic establirem les seves relacions evolutives, tot valorant la seva adaptació al medi terrestre i les especialitzacions adquirides a fi d'afrontar aquesta difícil colonització...

  • CONTINGUTS DE LA TAXONOMIA:

    o Visió general de la diversitat vegetal de la Biosfera
    o Comprensió del procés evolutiu que han seguit els vegetals
    o Estudi i elaboració d'arbres filogenètics
    o Els precursors dels vegetals: bactèries i algues... Més