Classes del tema 2: la Terra LA TERRA

En aquest tema volem conèixer la singularitat del planeta blau i els ingredients que fan possible sigui habitable,. Estudiarem l'estructura, composició i dinàmica de les principals capes que la conformen: atmosfera, hidrosfera i litosfera terrestre. Els moviments del planeta sobre el seu eix i al voltant del Sol determinaran les estacions que condicionaran els diferents ecossitemes terrestres...

  • CONTINGUTS DE LA TERRA I ELS SEUS EMBOLCALLS:

    o La Terra com a sistema que conté els subsistemes geosfera, atmosfera, hidrosfera i biosfera...
    o Components de l'atmosfera i la seva variació amb l'altura. Importància per a la vida a la Terra, pel fet de fer possible les combustions, la fotosíntesi i la regulació de la temperatura.
    o Característiques de la hidrosfera, el cicle de l'aigua a la natura i en zones urbanes, recursos hídrics, aigües superficials i subterrànies. Fonts i processos de contaminació. Mètodes de depuració i potabilització.
    o Estructura interna de la geosfera. Materials de l'escorça: roques i minerals... Més